Za účelom zlepšenia služieb využívajú naše stránky súbory ”cookies”. Prezeraním našich stránok vyjadrujete svoj súhlas s ich použitím. Zavrite okno kliknutím na OK.

Zásady ochrany osobných údajov

Zásady ochrany osobných údajov


I. Úvodné ustanovenia


1. Pre potreby týchto Zásad sa rozumie:

•    Perfume point s. r. o., IČO: 36734381, so sídlom Eötvösa 1/19A, 945 01 Komárno.
•    Osobnými údajmi meno a priezvisko, e-mailová adresa, telefónne číslo, fakturačná adresa, doručovacia adresa, IP adresa, cookies, informácie o dosiahnutí veku 16 rokov.


2. Prevádzkovateľ e-shopu https://parfumclub.eu ako správca Osobných údajov týmto informuje o spôsobe a rozsahu spracovania Osobných údajov, vrátane rozsahu práv Účastníka (ako je tento definovaný nižšie) súvisiacich so spracovaním jeho Osobných údajov.


3. Prevádzkovateľ pri spracovaní osobných údajov postupuje v súlade s nasledujúcimi právnymi predpismi:
•    Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov
•    Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (ďalej len "Nariadenie")


4. Účastník je fyzickou osobou, ktorá nakupuje od Prevádzkovateľa tovar a služby.


5. Prevádzkovateľ je právnická osoba, ktorá prevádzkuje tento internetový obchod za účelom predaja tovaru a služieb koncovému zákazníkovi. V súvislosti s vyššie uvedeným dochádza k spracúvaniu Osobných údajov:
•    v rozsahu v akom boli poskytnuté v súvislosti s objednávkou produktov a /alebo služieb Prevádzkovateľa, resp. v rámci rokovaní o uzavretí zmluvy s Prevádzkovateľom, ako aj v súvislosti s uzatvorenou zmluvou
•    za účelom / účelmi uvedenými nižšie v čl. II.


II. Účely a doby spracovania Osobných údajov


1. Prevádzkovateľ spracováva Osobné údaje pre nasledujúce účely:


a. Plnenie zmluvy, prípadne iného záväzku, a poskytovanie služieb:


1.    osobné údaje budú spracované po dobu rokovaní o uzavretí zmluvy medzi Prevádzkovateľom a Účastníkom, a to za účelom uzavretia zmluvy, ako aj počas trvania zmluvného vzťahu;


2.    zasielanie dotazníkov spokojnosti: zasielanie dotazníkov spokojnosti za účelom skvalitnenia poskytovaných služieb zákazníkom v nadväznosti na vytvorenú objednávku, rezerváciu alebo priamy predaj Prevádzkovateľ v rámci hodnotenia spokojnosti prenáša osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, telefónne číslo a e-mailová adresa tretej strane - ďalšiemu spracovateľovi. Doba spracovania osobných údajov je v tomto prípade 3 roky;


3.    marketingové akcie: na účely splnenia marketingovej akcie, vyhodnotenie, ukončenie, doručenie prípadnej výhry, atď. Doba spracovania: po dobu marketingovej akcie.
b. Dodržanie právneho záväzku (najmä účtovného, daňového a archivačného, poskytnutie súčinnosti správnym orgánom, polícii, súdom, a pod.):


1.    daňový doklad bude uchovaný 10 rokov od ukončenia zmluvy: Za účelom plnenia zákonnej povinnosti archivácie účtovných dokladov na základe zákona č. 563/1991 Zb., o účtovníctve v znení neskorších predpisov budú Osobné údaje ďalej spracované a uchované po dobu 10 rokov od roka nasledujúceho po roku, v ktorom došlo k uzatvoreniu zmluvy medzi Prevádzkovateľom a Účastníkom;


2.    plnenie povinností v súvislosti s uplatnením práv z chybného plnenia, poskytnutia súčinnosti správnym orgánom, polícii, súdu: Prevádzkovateľ je oprávnený spracovávať základné osobné, identifikačné a kontaktné údaje zákazníka, údaje o tovare a údaje z komunikácie medzi zákazníkom po dobu 4 rokov odo dňa uplynutia záručnej doby na tovar.


c. Oprávnené záujmy Prevádzkovateľa, ochrana práv a právom chránených záujmov Prevádzkovateľa:


1.    účinná obhajoba v prípade sporu. Doba spracovania sa tu stanovuje na 4 roky od uplynutia záručnej doby na tovar a predlžuje sa o dobu, po ktorú je spor vedený;


2.    oprávneným záujmom Prevádzkovateľa je ďalej zasielanie obchodných oznámení (plošných ponúk a individuálnych ponúk) v súlade s § 7 odsek 3 zákona č. 480/2004 Zb., o niektorých službách informačnej spoločnosti a v súlade s bodom 47 Nariadenia, ak Prevádzkovateľ získal podrobnosti elektronického kontaktu v súvislosti s predajom tovaru a služieb Účastníkovi.


d. Marketingové a obchodné ponuky služieb Prevádzkovateľa:


1.    plošné zasielanie obchodných ponúk produktov a služieb: zasielanie všeobecných reklamných oznámení bez zacielenia na konkrétnu skupinu adresátov. Doba spracovania osobných údajov je v tomto prípade 3 roky;


2.    individuálna ponuka: zasielanie reklamných oznámení po zhodnotení niektorých osobných aspektov vzťahujúcich sa k fyzickej osobe. Prevádzkovateľ nevykonáva profilovanie v súlade s čl. 22 Nariadenia, keďže nejde o automatizované spracovávanie, ale ručnú tvorbu individuálnych ponúk. Doba spracovania osobných údajov je v tomto prípade 3 roky;


3.    zasielanie dotazníkov Heureka - overené zákazníkmi: zasielanie dotazníkov Heureka za účelom skvalitnenia poskytovaných služieb zákazníkom. Prevádzkovateľ v rámci hodnotenia spokojnosti a iných prieskumov prenáša osobné údaje v rozsahu a e-mailová adresa tretej strane - ďalšiemu správcovi - spoločnosti Heureka Shopping s.r.o. Doba spracovania osobných údajov je v tomto prípade 3 roky. (Tu je nutný výslovný súhlas Účastníka);

Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Tie vám zasielame zakaždým, keď u nás nakúpite, pokiaľ v zmysle § § 62 zák. č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách, v znení neskorších predpisov neodmietnete zasielanie elektronickej pošty na účely priameho marketingu. Spracúvanie osobných údajov na účely zaslania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi vykonávame na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zisťovaní vašej spokojnosti s nákupom u nás. Na zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýz nášho trhového postavenia využívame sprostredkovateľa spracúvania, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.sk tomu na tieto účely môžeme odovzdávať informácie o kúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu. Vaše osobné údaje nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov odovzdané žiadnej tretej strane na jej vlastné účely. Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môžete kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-maile s dotazníkom. V prípade vašej námietky vám dotazník nebudeme ďalej zasielať.


4.    cookies: krátke textové súbory generované webovým serverom a ukladané v počítači prostredníctvom prehliadača. Rozlišujú sa dva typy. V prvom rade sú to cookies potrebné na zabezpečenie fungovania a analýzu webu (uskutočnenie prenosu elektronickej komunikácie prostredníctvom elektronickej komunikačnej siete, s použitím týchto cookies nemožno vysloviť nesúhlas). Ďalej ide o cookies, ktoré hodnotia niektoré osobné aspekty vzťahujúce sa ku konkrétnej fyzickej osobe. S použitím druhého typu cookies musí Účastník vysloviť súhlas. Doba spracovania je v tomto prípade 3 roky.


5.    pre účely re-marketingu sú odovzdávané cookies iným spracovateľom iba v prípade, že u nich bol udelený súhlas na tento účel, a to s expiračné dobou maximálne 540 dní. Ak dôjde k odobratiu súhlasu s reklamnými cookies, nie je technicky možné už raz odovzdanú cookies u spracovateľa ihneď odstrániť. Na odstránenie cookies u spracovateľa dôjde automaticky po uplynutí expiračnej doby. Okamžitým riešením pre zamedzenie re-marketingových aktivít spracovateľom je zmazanie cookies z prehliadača.


6. Barion Pixel

Barion Pixel je časť kódu JavaScriptu, ktorý sleduje aktivitu návštevníkov webovej stránky pomocou cookies. ParfuClub používa verziu Barion Pixel Basic, ktorá hodnotí každú platbu z pohľadu rizika podvodu. Obsah košíka na úrovni jednotlivých položiek a aktivita návštevníka sú dôležitými faktormi v hodnotení rizika podvodu. Tieto informácie nie sú používané pre marketingové účely bez súhlasu používateľa. Obchodník musí pridať a konfigurovať Barion Pixel v zdrojovom kóde svojich webových stránok spolu so správou súhlasu v súlade s GDPR. 

Užívateľské dáta slúžia na marketingové účely len v prípade súhlasu užívateľa.III. Ochrana osobných údajov a informácie o spracovaní


1.    Pokiaľ Účastník neposkytne svoje Osobné údaje, nie je možné uzavrieť zmluvu s Prevádzkovateľom a / alebo mu poskytnúť služby z nej vyplývajúce. Osobné údaje sú v tejto súvislosti nevyhnutné pre poskytnutie konkrétnej služby či produktu Prevádzkovateľa.


2.    Po uplynutí lehôt uvedených v článku II. Prevádzkovateľ Osobné údaje vymaže alebo anonymizuje.


3.    Účastník je povinný Prevádzkovateľovi poskytnúť len pravdivé a presné Osobné údaje. Za správnosť, presnosť a pravdivosť poskytnutých Osobných údajov je zodpovedný Účastník. Prevádzkovateľ za správnosť poskytnutých údajov nenesie zodpovednosť.


4.    Prevádzkovateľ vynaloží maximálne úsilie, aby nedošlo k neoprávnenému spracovaniu.


5.    Prevádzkovateľ je oprávnený odovzdať osobné údaje Účastníka tretím osobám, a to za nasledujúcimi účelmi: dokončenie objednávkového procesu, doručenie tovaru, zasielanie obchodných oznámení, hodnotenie spokojnosti zákazníka, poskytovanie spotrebiteľského úveru, služby zákazníckej podpory, vybavovanie reklamácií, registrácia nového zákazníka.


6.    Osobné údaje sú a budú spracované v elektronickej podobe neautomatizovaným spôsobom.


IV. Práva Účastníka súvisiace so spracovaním


1. Práva Účastníka v súvislosti s ochranou osobných údajov:
1.    požadovať od Prevádzkovateľa prístup k jeho Osobným údajom;
2.    na opravu poskytnutých Osobných údajov;
3.    na vymazanie poskytnutých Osobných údajov;
4.    na obmedzenie spracovania Osobných údajov;
5.    podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov;
6.    právo na prenos osobných údajov na iného správcu;
7.    právo namietať proti spracovaniu osobných údajov;
8.    právo na odvolanie súhlasu.


2. Účastník môže svoje práva podľa odsek 1 tohto článku uplatniť prostredníctvom odkazu uvedeného v e-maile zaslaného zo strany Prevádzkovateľa alebo žiadosti na adrese info@pafrumclub.eu alebo v prípade registrovaného zákazníka v zákazníckej sekcii na webovej stránke e-shopu.


3. Práva podľa odseku 1 tohto článku bod 3. a 4. nie je možné uplatniť v rozsahu a na účely uvedené v čl. II odsek 1 písm. a., b. a c. s výnimkou bodu 2. písm. c) čl. II, kedy je možné uplatnenie všetkých práv uvedených v odsek 1.


4. V prípade, že by sa Účastník domnieval, že Prevádzkovateľ vykonáva spracovanie jeho Osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou jeho súkromného a osobného života alebo v rozpore s príslušnými právnymi predpismi, najmä ak sú Osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracovania, môže:
1.    požiadať Prevádzkovateľa o vysvetlenie, a to e-mailom na adresu info@parfumclub.eu
2.    namietať proti spracovaniu a požadovať e-mailom zaslaným na adresu info@parfumclub.eu aby Prevádzkovateľ zabezpečil odstránenie takto vzniknutého stavu (napr. blokovaním, vykonaním opravy, doplnením alebo likvidáciou Osobných údajov). Prevádzkovateľ o námietke bezodkladne rozhodne a informuje Účastníka. Ak nevyhovie Prevádzkovateľ námietke, má Účastník právo obrátiť sa priamo na Úrad na ochranu osobných údajov. Týmto ustanovením nie je dotknuté oprávnenie Účastníka obrátiť sa so svojím podnetom na Úrad na ochranu osobných údajov priamo.


5. Ak uplatní Účastník právo podľa tohto článku, je Prevádzkovateľ povinný odpovedať do 30 dní od prijatia žiadosti Prevádzkovateľom.


6. Prijatie žiadosti o uplatnení práva z článku IV., odseku 1 bod 1. a 6. je možné iba prostredníctvom dátovej správy alebo listom s úradne overeným podpisom na adresu sídla spoločnosti. Súčasťou žiadosti je potrebné uviesť e-mailovú adresu, na ktorú bude potom zaslaný overovací e-mail na potvrdenie totožnosti žiadateľa.


7. Pokiaľ Účastník uplatní niektoré práva z článku IV., odsek 1, má Prevádzkovateľ právo žiadať preukázanie totožnosti Účastníka. Žiadosť o prístup k osobným údajom tak musí byť zaslaná z e-mailovej adresy žiadateľa. Ak bude žiadosť podaná inou formou, či z inej e-mailovej adresy, má Prevádzkovateľ právo požadovať dodatočné overenie formou odpovede na overovací e-mail. V prípade, keď žiadateľ nepreukáže svoju totožnosť do 14 dní od zaslania verifikačného e-mailu, nebude jeho žiadosť na uplatnenie práv z článku IV., odsek 1 prijatá.


8. Prevádzkovateľ je oprávnený v prípade opakovanej a neopodstatnenej žiadosti o poskytnutie fyzickej kópie spracúvaných Osobných údajov účtovať primeraný poplatok za administratívne náklady s tým spojené.


V. Záverečné ustanovenia


1. Všetky právne vzťahy vznikajúce pri spracúvaní Osobných údajov sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky, a to bez ohľadu na to, odkiaľ bol prístup k nim realizovaný. K riešeniu prípadných sporov vzniknutých v súvislosti s ochranou súkromia medzi Účastníkom a Prevádzkovateľom sú príslušné slovenské súdy.


2. Dotknutá osoba má právo obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov.


3. Tieto Zásady nadobúdajú účinnosť dňom 25.05. 2018.