Za účelom zlepšenia služieb využívajú naše stránky súbory ”cookies”. Prezeraním našich stránok vyjadrujete svoj súhlas s ich použitím. Zavrite okno kliknutím na OK.

Všeobecné obchodné podmienky

1. Všeobecné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú  vzťahy medzi kupujúcim a spoločnosťou Perfume point spoločnosť s ručením obmedzeným, Eötvösa 1/19A, 945 01 Komárno, IČO: 36734381, DIČ: 2022319662, IČ DPH: SK2022319662. Spoločnosť je zapísaná v OR Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka č. 19386/N, a platia pri nákupe v internetovom obchode https://parfumclub.eu.

Obchodné podmienky sú súčasťou uzavretej spotrebiteľskej kúpnej zmluvy medzi predávajúcim na jednej strane a kupujúcim na strane druhej. Všetky zmluvné vzťahy sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. Vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami sa riadia zákonom č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník v platnom znení, zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení, zákonom č. 108/2000 o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v platnom znení a zákonom č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode v platnom znení.


2. Vymedzenie pojmov

2.1 Spotrebiteľská kúpna zmluva - je každá kúpna zmluva bez ohľadu na právnu formu, ktorú uzatvára predávajúci (dodávateľ) so spotrebiteľom ako kupujúcim.

2.2 Predávajúci (dodávateľ) - je spoločnosť, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy alebo kúpnej zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

2.3 Kupujúci (spotrebiteľ) – je fyzická osoba, ktorá nakupuje tovar alebo využíva služby zabezpečené spoločnosťou Perfume Point s.r.o. cez webovú stránku https://parfumclub.eu.

2.4 Obchodné podmienky – sú zmluvné ustanovenia dohodnuté medzi predávajúcim a kupujúcim v tomto dokumente. Kupujúci v momente odoslania svojej objednávky potvrdzuje, že súhlasí s týmito obchodnými podmienkami platnými v čase odoslania jeho objednávky a je nimi viazaný od momentu uzatvorenia kúpnej zmluvy. Kupujúci odoslaním svojej objednávky potvrdzuje, že pred uskutočnením svojej objednávky sa s týmito obchodnými podmienkami oboznámil a s obchodnými podmienkami bez výhrad súhlasí.

2.5 Prepravca - dodávateľom poverená Prepravná spoločnosť GLS Slovakia. 

 

3. Vznik a úprava obchodných podmienok

3.1 Registrácia
Registrácia prebieha vyplnením on-line formulára, ktorý sa nachádza na webovej stránke https://parfumclub.eu. Predávajúci nenesie žiadnu zodpovednosť za oneskorenú dodanie objednaného tovaru, ak kupujúci počas registrácie chybne alebo nepresne zadá svoje údaje. Predávajúci nezodpovedá za vzniknuté škody v prípade, ak kupujúci zabudne svoje heslo alebo ho poskytne tretej strane. 

3.2 Všeobecné ustanovenia
Zmluva vzniká odoslaním vyplneného formulára elektronickej objednávky kupujúcim predávajúcemu, a zároveň súhlasom s podmienkami týchto obchodných podmienok. Zmluva je uzatváraná v slovenskom jazyku. Objednávka musí obsahovať meno kupujúceho, adresu bydliska, prípadne adresu na doručenie ak nie je totožná s adresou bydliska, telefónne číslo, e-mailovú adresu. Objednávka je vytvorená konečným odsúhlasením zo strany kupujúceho. Predávajúci si vyhradzuje právo k tomu, aby údaje vymazal, a objednávku považoval za neplatnú v prípade, ak obdrží objednávku s údajmi, ktorých pravosť je otázna alebo nezrozumiteľná.

3.3 Stornovanie alebo zmena objednávky
Zrušenie objednávky je zo strany kupujúceho možné bez udania dôvodu do 24 hodín od objednania tovaru. Objednávka sa po odsúhlasení nedá elektronicky stornovať. Kupujúci môže objednávku zrušiť v sekcii Zákaznícky servis na webovej stránke predávajúceho, telefonicky alebo e-mailom. Po overení splnenia podmienok zrušenia objednávky potvrdí predávajúci kupujúcemu storno objednávky e-mailom alebo telefonicky. V prípade, že už bola suma za objednaný tovar uhradená, predávajúci zašle peniaze späť na bankový účet kupujúceho.

3.4 Platobné podmienky

Formy platby

Kupujúci za ojednaný tovar mȏže zaplatiť na dobierku, alebo platobnou kartou VOPRED. Platby online, kartou, sa uskutočňujú prostredníctvom systému Borgun.

Najvovšie aj prostredníctvom systému Barion. Informácie o kreditnej karte sa nedostanú k obchodníkovi. Číslo povolenia na prevádzku: H-EN-I1064/2013.


Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu kúpnej ceny s tým, že zmena ceny nadobúda účinnosť v momente uverejnenia na webovej stránke. Zmena neovplyvňuje kúpnu cenu už objednaného tovaru. Ak sa na rozhraní internetového obchodu napriek všetkej obozretnosti predávajúceho omylom zverejní nesprávna cena tovaru, alebo v dôsledku chyby interného informačného systému, tak predávajúci nie je povinný predať tovar za chybne uvedenú cenu. Predávajúci v takom prípade kupujúceho informuje o takejto skutočnosti, a ten musí s úpravou ceny súhlasiť.

3.5 Dodacie podmienky
Prostredníctvom prepravnej spoločnosti na dobierku: kúpna cena obsahuje cenu tovaru, náklady na prepravu a poplatok za dobierku, ktorú kupujúci zaplatí priamo kuriérovi. Konečná cena tovaru je uvádzaná v objednávkovom formulári tesne pred odoslaním objednávky, pričom je uvedená vrátane všetkých daní a poplatkov.

3.6 Neúspešný pokus o doručenie
V prípade neúspešného prvého pokusu o doručenie sa prepravca ešte dva krát pokúsi o doručenie. Predávajúci po tomto považuje objednávku za neplatnú a vymaže ju.


4. Práva a povinnosti kupujúceho

Kupujúci má právo bez uvedenia dôvodu písomne odstúpiť od zmluvy do 30 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru, a tovar na vlastné náklady poslať späť predávajúcemu. Produkt zašlite Slovenskou poštou na adresu: GLS Slovakia - Perfume point s.r.o, Budča 1039, 96233 Budča. Aby sa predišlo zbytočným sporom, kupujúci o priebehu otvárania balíka môže nafotiť fotografie. Po prijatí vráteného tovaru vráti predávajúci kupujúcemu späť zodpovedajúcu sumu vopred dohodnutým spôsobom, a to najneskôr do 14 kalendárnych dní.


5. Ochrana osobných údajov

5.1 Prehlásenie o ochrane osobných údajov
Návšteva a prezeranie webovej stránky je možné bez zadania akýchkoľvek osobných údajov. Informácie o zákazníkoch sú spracovávané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení. Osobné údaje kupujúceho predávajúci spracuje výlučne za účelom spracovania objednávky a dodania objednaného tovaru kupujúcemu v zmysle § 10 ods. 3 písm. d) uvedeného zákona. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné, a za správnosť poskytnutých osobných údajov zodpovedá kupujúci. Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, v ktorej vystupuje dotknutá osoba, t.j. kupujúci ako jedna zo zmluvných strán. Osobné údaje kupujúceho predávajúci nezverejní a neodovzdáva na spracovanie žiadnej ďalšej osobe, s výnimkou externých dopravcov, ktorým sú osobné údaje odovzdávané výlučne za účelom doručenia objednaného tovaru kupujúcemu v poštovom styku. Osobné údaje kupujúceho predávajúci nezverejňuje ani neodovzdáva na spracovanie žiadnej ďalšej osobe, s výnimkou externých prepravcov, ktorým sú osobné údaje zákazníkov odovzdávané v minimálnom rozsahu potrebnom na účely doručenia tovaru.

5.2 Odber noviniek
Predávajúci osobné údaje prihlásených na odber noviniek využíva a spracúva výhradne na marketingové účely, a tieto osobné údaje neposkytne tretej strane.

5.3 Zmena osobných údajov
Kupujúci môže kedykoľvek zmeniť, alebo opraviť svoje osobné údaje. Kupujúci môže požiadať o vymazanie svojich osobných údajov cez e-mail alebo telefonicky.


6. Ostatné ustanovenia

6.1 Bezpečnosť

Úroveň ochrany nášho internetového obchodu je postačujúca, jeho užívanie neprináša riziko. Napriek tomu odporúčame, aby ste urobili nasledovné opatrenia: používajte ochranu proti vírusom alebo aktualizovaný bezpečnostný softvér antispyware, a inštalujte si bezpečnostné aktualizácie Vášho operačného systému.

6.2 Vylúčenie zodpovednosti
Predávajúci nie je zodpovedný za žiadne škody spôsobené pripojením sa na webovú stránku. Za ochranu počítača a údajov na počítači je zodpovedný kupujúci.

Opisy a fotografie na webovej stránke sú informačného charakteru. Predávajúci urobí všetko preto, aby údaje boli presné, predávajúci za prípadné chyby nezodpovedá.

6.3 Autorské práva
Akékoľvek použitie obrázkov, grafiky, symbolov, zvuku, videa, animácie alebo textu v akomkoľvek formáte a v akejkoľvek kombinácii informácií obsiahnutých na tejto webovej stránke bez predchádzajúceho písomného súhlasu autora stránky znamená porušenie autorských práv a bude mať právne dôsledky.