Táto stránka používa súbory „cookie“.Niektoré z týchto súborov „cookie“ sú nevyhnutné, zatiaľ čo iné pomáhajú zefektívniť vašu prácu s našimi webovými stránkami. Podrobné informácie o súboroch „cookie“, ktoré používame, a účeloch ich použitia nájdete v Zásadách ochrany osobných údajov.
Prijať nastavenia

Jarná instagramová kampaň ParfumClubu

                                                                                                                                 VÝHERNÁ HRA PARFUMCLUBU

                                                                                                                            PROMOČNÁ HRA PERFUME point s.r.o.
                                                                                                                                                - pravidlá hry -    


I. NÁZOV, PRAVIDLÁ, ORGANIZÁTOR HRY
Názov hry: „Jarná výherná súťaž na Instagrame!” (ďalej len: hra).
Organizátor hry: Perfume point spoločnosť s ručením obmedzeným, Eötvösa 1/19A, 945 01 Komárno, IČO: 36734381, DIČ: 2022319662, IČ DPH: SK2022319662. (ďalej len Organizátor)
Pravidlá hry: Organizátor vyhlasuje súťaž, v ktorej sa účastník hry zaväzuje, že na sociálnej sieti www.instagram.com (ďalej len: Instagram, alebo sociálna sieť) počas doby trvania hry bude  „Sledovať” („Follow”) instagramový účet organizátora pod názvom „parfumclub_slovakia”, na svojom účte „zdieľa” vlastný vizuálny obsah/ fotografiu s produktom zakúpenom v eshope https://parfumclub.eu (ďalej len: obsah), ktorý označí „taguje” #hastagom “#parfumclub_slovensko_piatok13”. Výhru získa ten účastník hry, ktorého najkreatívnejšiu fotografiu vyberie porota spomedzi všetkých fotografií.
Hra je pre je účastníkov bezplatná a nezaväzuje ich k žiadnemu nákupu+.

II. PODMIENKY ÚČASTI V HRE
Hry sa môže zúčastniť každá dospelá, plnoletá osoba spôsobilá na právne úkony, každá fyzická osoba s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky. Mladistvé osoby, ktoré majú obmedzenú spôsobilosť na právne úkony, sa môžu Hry zúčastniť pod dohľadom dospelej osoby, ktorá má takúto osobu v osobnej starostlivosti, kým v prípade dospelej osoby s obmedzenou spôsobilosťou na právne úkony sa vyžaduje súhlas jej opatrovníka.

Z hry sú vylúčení: Organizátor, fyzické a právnické osoby, ktoré sú s Organizátorom v obchodnom styku na základe uzatvorenej, platnej zmluvy, tiež rodinný príslušníci zamestnancov alebo vedúcich pracovníkov spomínaných strán.

III. DOBA TRVANIA HRY

Hra sa začína dňa 13. apríla 2018 a trvá do 18. apríla 2018.

IV. PODMIENKY ÚČASTI V HRE
Hry sa môže ako Účastník hry zúčastniť každá osoba uvedená v bode II., ktorá disponuje osobným účtom na Instagrame v prípade, ak je na základe tohto účtu možné identifikovať jeho totožnosť. Organizátor hry nenesie zodpovednosť za chyby vyplývajúce z totožných mien, prípadne akýchkoľvek chýb pri identifikácii totožnosti, ktoré vyplynú zo strany účastníka hry.
                                                 
V. SPÔSOB PRIHLÁSENIA SA DO HRY
Za zámer a záujem o účasť v hre sa považuje, ak účastník hry začne sledovať (“Follow”) instagramovú stránku ParfumClub Slovensko, následne na svojom instagramovom účte „zdieľa“ vlastné fotografie s produktom zakúpenom v eshope https://parfumclub.eu, a tieto označí, „taguje“ #hastagom “#parfumclub_slovensko_piatok13”.
Iné možnosti prihlásenia sa do hry Organizátor neakceptuje.

VI. VÝHRA
Výhrou je 1 balíček s prekvapením od ParfumClubu, ktoré je možné nájsť v internetovom obchode Organizátora hry www.parfumclub.eu (ďalej len: internetový obchod Organizátora): obsah balíčkov s prekvapením zatiaľ nie je definovaný.
                                                                                                   
VII. VYROZUMENIE VÝHERCU
Organizátor hry uverejní meno výhercu najneskôr v ďalší deň po jeho výbere na internetovej stránke https://parfumclub.eu/jarná-instagramova-kampan-2018, www.instagram.com/parfumclub_slovensko. Výherca následne môže kontaktovať zákaznícku linku Organizátora, kde si dohodne spôsob prevzatia výhry.

VIII. ZDAŇOVANIE
Podľa zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov sa výhra zdaňuje. Pokiaľ sa nejedná o peňažnú výhru (§ 8 ods.1 písm. j) zákona), výherca ju zdaňuje sám. Výšku výhry oznámi prevádzkovateľ súťaže. Zdaňuje sa iba výhra, ktorá presiahla sumu 350 €.

Výherca hry je v každom prípade povinný výhru uviesť v daňovom priznaní. Za prípadné následky spôsobené omeškaním alebo nesplnením tejto povinnosti, ktoré by postihli Organizátora, je v plnej miere zodpovedný účastník hry. Organizátor má právo výhru zadržať až do vtedy, kým od výhercu – účastníka hry - nezíska všetky potrebné informácie.

Prevzatie výhry potvrdzuje doklad o prevzatí, o prevzatí výhry nebude vystavený žiadny iný doklad.

IX. AUTORSKÉ PRÁVA TÝKAJÚCE SA DORUČENÝCH DIEL
Účastník hry prihlásením sa do hry poskytuje Organizátorovi súhlas na všetky vlastnícke práva týkajúce sa jeho vlastnej tvorby bez obmedzenia, vrátane prenositeľnosti na tretiu osobu, bez možnosti späť vzatia tohto súhlasu, na dobu neurčitú. Účastník hry súhlasí s tým, aby Organizátor obsah jeho vlastnej tvorby zverejnil na Internete, prekladal ho do cudzích jazykov a vykonal na nich zmeny.
                              
X. KRITÉRIÁ VÝBERU POROTOU
Porota za účelom určenia výhercov hodnotí vlastnú tvorbu účastníkov hry podľa vlastného uváženia a subjektívneho názoru podľa nasledovných kritérií:
•    kreativita
•    realizácia
•    nápaditosť
•    vzbudenie záujmu
•    umelecké riešenie
•    jedinečnosť, výnimočnosť

XI. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Účastník hry, prípadne jeho právny zástupca, prihlásením sa do hry súhlasí s poskytnutím svojich osobných údajov pre Organizátora hry za účelom ich spracovania pre účasť v hre.

V zmysle zákona o ochrane osobných údajov je Organizátor povinný informovať, že s právom spracovania osobných údajov účastník hry (alebo jeho zákonný zástupca) dobrovoľne súhlasí. Tento súhlas poskytuje a potvrdzuje prihlásením sa do hry. Osobné údaje účastníka hry, ktoré účastník hry poskytne počas trvania hry, považuje Organizátor za dôverné a môžu do nich nahliadnuť výlučne tí zamestnanci Organizátora, ktorí sa priamo podieľajú na priebehu hry.

Organizátor jemu zverené osobné údaje účastníkov hry archivuje po dobu 5 rokov odo dňa vyhodnotenia súťaže, aby sa zabránilo neopodstatneným nárokom.

Po uplynutí piateho roku sa poskytnuté osobné údaje z databázy nenavrátiteľne zmažú.

Účastník hry, prípadne jeho zákonný zástupca, môže kedykoľvek požiadať informácie o spracovaní jeho osobných údajov, môže tiež požiadať o opravu svojich osobných údajov, ich blokovanie a vymazanie, môže protestovať proti spracovaniu svojich osobných údajov, a v prípade porušenia jeho práv sa môže obrátiť na súd, prípadne podať sťažnosť na Úrad pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Spracovanie údajov vykonáva Organizátor. Spracovateľ údajov: Perfume point spoločnosť s ručením obmedzením, Eötvösa 1/19A, 945 01 Komárno. Organizátor narába s osobnými údajmi dôverne v súlade s platnými právnymi predpismi v zmysle Dohovoru Rady Európy č. 108 o ochrane jednotlivcov pri automatizovanom spracúvaní osobných údajov. Spravovateľom osobných údajov je Organizátor: Perfume point spoločnosť s ručením obmedzením, Eötvösa 1/19A, 945 01 Komárno.

Účastník hry súhlasí s tým, že v prípade, ak hru vyhrá, tak bude jeho meno a adresa (výlučne iba názov obce) uverejnená na internetovej stránke Organizátora alebo jeho partnera (https://parfumclub.eu/jarná-instagramova-kampan-2018, www.instagram.com/parfumclub_slovensko) počas 60 dní odo dňa vyhodnotenia súťaže.

Účastníci hry súhlasia s tým, že:
a.    Organizátor bezplatne použije osobné údaje výhercov (meno, priezvisko, adresa, vek, telefónne číslo, atď.) počas realizácie hry a na jej dokumentáciu;
b.    Organizátor si vyhradzuje právo, aby bezodplatne publikoval, použil alebo uverejnil mená a fotografie výhercov v médiách, na vlastnej internetovej stránke a v iných propagačných a reklamných materiáloch
c.    e-mailovú adresu účastníka hry môže Organizátor použiť na reklamné účely, t. j. na zasielanie noviniek.
 

XII. VŠEOBECNÉ PODMIENKY
Organizátor hry si vyhradzuje právo na zmenu aktuálne platných pravidiel hry v súlade s právnymi predpismi.

Účastník hry, prípadne jeho zástupca prihlásením sa (odpoveďou) do hry vyhlasuje, že bol oboznámený s obsahom pravidiel hry a zaväzuje sa akceptovať jej pravidlá.

Informácie o hre a jej podrobné pravidlá nájdete na stránke https://parfumclub.eu/jarná-instagramova-kampan-2018,

Komárno, 13. apríla 2018.